Sửa đổi thủ tục cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng cấp nhà nước

(Chinhphu.vn) – Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 101/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng. Trong đó, Nghị định sửa đổi về thủ tục cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng cấp nhà nước.


Về thủ tục xác nhận khen thưởng và thực hiện cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng, Nghị định số 101/2018/NĐ-CP quy định căn cứ công văn đề nghị cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng của bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương tra cứu hồ sơ, xác nhận khen thưởng và thực hiện cấp lại, cấp đổi hiện vật khen thưởng đồng thời thu lại hiện vật khen thưởng cũ hỏng.

Hiện vật khen thưởng cấp đổi, cấp lại do Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương chịu trách nhiệm mua sắm, in ấn theo quy định như sau:

Mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu theo quy định tại Mục 1, Mục 2 và Mục 3 Chương II Nghị định số 85/2014/NĐ-CP (Phụ lục II Nghị định số 85/2014/NĐ-CP). Riêng các hình thức khen thưởng cấp nhà nước trước đây (hiện nay không quy định trong Luật thi đua, khen thưởng) thì cấp theo mẫu tại thời điểm tập thể, cá nhân được quyết định khen thưởng.

Mẫu bằng cấp đổi, cấp lại in theo thiết kế tại thời điểm tập thể, cá nhân được khen thưởng, trong đó phía dưới bên phải bằng in sẵn mẫu con dấu và chữ ký của người có thẩm quyền khen thưởng tại thời điểm đó; phía dưới bên trái bằng ghi “Quyết định khen thưởng số, ngày, tháng, năm, số sổ vàng” và ghi “chứng nhận cấp đổi/cấp lại bằng số, ngày, tháng, năm” của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương. Tập thể, cá nhân khi được cấp đổi, cấp lại bằng sẽ được nhận kèm theo giấy chứng nhận cấp đổi, cấp lại.

Sửa đổi thời gian giải quyết

Ngoài ra, Nghị định số 101/2018/NĐ-CP cũng sửa đổi về thời gian giải quyết cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng cấp nhà nước. Cụ thể, Bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị cấp đổi của tập thể, cá nhân gửi hồ sơ tới Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương. Đối với trường hợp cấp lại thì phải xác nhận khen thưởng trước khi gửi hồ sơ tới Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương.

Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ trả kết quả cấp đổi, cấp lại cho bộ, ban ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Hàng năm, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương có trách nhiệm báo cáo Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ tình hình cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng cấp nhà nước để theo dõi.

Báo Chính Phủ

Related Posts:

028.2253.5941
Chat ZALO
Chat Facebook
0933.37.35.36
Email: sanhi@quatangsanhi.com

Theme Settings