Cúp pha lê cao cấp chén thân vàng SanHi-LT011

  • Cúp pha lê cao cấp chén thân vàng SanHi-LT011
  • Kích thước
    • A: 38cm
    • B: 35cm
    • C: 33cm