Cúp pha lê cao cấp chén thân vàng SanHi-LT013

  • Cúp pha lê cao cấp chén thân vàng SanHi-LT013
  • Kích thước
    • A: 38cm
    • B: 35cm
    • C: 33cm